Barska plovidba u gubitku 2,16 miliona

Kompanija Barska plovidba, koja je u većinskom vlasništvu države i njenih institucija, završila je prvih devet mjeseci poslovanja ove godine sa gubitkom od čak 2,16 miliona eura.

Prema novom izvještaju o poslovanju te kompanije, poslovni prihodi u tom periodu iznosili su 4,36 miliona, od kojih je 4,23 miliona eura stečeno prodajom roba i usluga. Rashodi su istovremeno iznosili 4,17 miliona eura, na zarade zaposlenih odlilo se 1,63 miliona, na materijal potreban za kontinuirani rad 316.637 eura, amortizacija je iznosila 1,05 miliona, a 1,17 miliona eura predstavlja ostale poslovne rashode. Tako je poslovni rezultat u ovom periodu bio 191.484 eura.

Rezultat finansijskih tokova u ovom dijelu bio je negativan i iznosio je čak 2,35 miliona eura, pošto je priliv bio 563.565, a odliv 2,91 milion eura.

Kad su pitanju finansijski iskazi vezani za gotovinu, kompanija je poslovanjem od početka godine do kraja septembra imala priliv od 3,33 miliona i cjelokupno je stečen prodajom roba i usluga.

Odlivi gotovinskih sredstava od 4,57 miliona eura, najviše se odnose na plaćanje dobavljačima 2,91 milion, zatim na zarade 1,61 milion, a na kamate 742,781 euro. Za različite obaveze prema lokalnoj i državnoj administraciji dato je 18.150 eura. Tako je gotovina iz poslovnih aktivnosti imala negativan iznos od 1,24 miliona eura.

Za nematerijalna ulaganja dato je 4.527 eura. Kreditom od tri miliona eura pokriveni su već uzeti krediti i druge gotovinske obaveze za koje je tokom prvih devet mjeseci ove godine dato 2,79 miliona eura. Neto tok gotovine na kraju ovog perioda bio je gubitak od 1,03 miliona eura. Kako je saldo na početku godine bio 1,41 milon eura, a kursne razlike na to dodale još 27.833 eura, u kasi se na kraju septembra nalazilo 408.809 eura.

Ukupna imovina kompanije u ovom periodu iznosila je 40,21 milion eura, od kojih se 38,4 miliona odnosi na nekretnine i postrojenja. Za kratkoročne finansijske aranžmane ukuljučujući gotovinu izdvojeno je 1,61 milion, a zalihe su iznosile 199.688 eura.

Sadašnji osnovni kapital ima vrijednost 9,84 miliona eura i raspoređen je u više od milion i po akcija, dok je postojeći gubitak na strani pasive 14,01 miliona eura. Za sredstva i obaveze na dugi rok rezervisano je 38,29 miliona, na kratki rok još 3,66 miliona, a odložene poreske obaveze iznose 1,71 milion eura.

U vlasničkoj strukturi akcijskog kapitala kompanije, država ima 18,63 odsto, Investiciono-razvojni fond 16,16, fond PIO 12,83, a Zavod za zapošljavanje 4,28 odsto dionica. Vlasnik zbirnog kastodi računa u Crnogorskoj komercijalnoj banci vlasnik je 8,03 odsto akcija, Dejan Jevrić 3,43, Dragan Andrijašević 1,99, kompanija Alek Investment Holding 1,35 odsto, a Radovan Orlandić i Mitar Rolović po 0,54 odsto.