Građani od danas mogu da se žale na snabdijevanje strujom

Primjena finansijskih kompenzacija u slučajevima neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja električnom energijom utvrđenih Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom počinje danas, saopšteno je iz Regulatorne agencije za energetiku.

Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog pravilima predviđena je kompenzacija od 20 eura za kupce koji su priključeni na distributivni sistem pretežno domaćinstva, odnosno 200 eura za kupce koji su priključeni na prenosni sistem, piše Pobjeda.

Iz RAE je rečeno Pobjedi da mehanizam finansijskih kompenzacija predstavlja dodatni stepen zaštite kupaca, koji je ujedno nov za naš region.

“RAE je, po uzoru na najbolju praksu u EU, definisala standarde kvaliteta i usvojila Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom i prvo je regulatorno tijelo u regionu koje je aktiviralo ovaj regulatorni mehanizam”, istakli su predstavnici RAE.

Oni su dodali da je Hrvatska najavila početak primjene finansijskih kompenzacija za početak naredne godine.

Iz RAE su objasnili da potrošač podnosi prigovor snabdjevaču sa kojim ima zaključen ugovor o snabdijevanju, odnosno Elektroprivredi, ako nije promijenio snabdjevača.

Predmet prigovora može biti neispunjavanje minimuma kvaliteta utvrđenog Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, a koje se odnosi na: vrijeme u toku kog operator sistema mora otkloniti prekid u napajanju, ali i rokove koje moraju ispoštovati u najavi planiranih prekida, izdavanju saglasnosti za priključenje, (ponovnom) priključenju kupca, dostavljanju odgovora na prijavu o neispravnosti funkcionisanja mjernog uređaja, obilasku objekta kupca, dostavljanju odgovora na prigovor o naponu i otklanjanju odstupanja napona.

Ali i neispunjavanje minimuma kvaliteta koje se odnosi na rokove koje moraju ispuniti snabdjevači, a koji se odnose na dostavljanje odgovora na: zahtjev za provjeru obračuna ili mjernih veličina iskazanih na računu, zahtjev za izvršenje finansijske kompenzacije, zahtjev za ponovno priključenje kupca i zahtjev za kontrolu ispravnosti funkcionisanja mjernog mjesta.

Iz RAE su saopštili da je snabdjevač dužan da u roku od 15 dana odluči po prigovoru kupca. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem snabdjevača, može se žaliti RAE.

KOMPENZACIJA

Nakon donošenja odluke snabdjevača ili RAE kojom se udovoljava zahtjevu stranke, snabdjevač je dužan da izvrši finansijsku kompenzaciju u roku od 30 dana, naveli su iz RAE.

Iz RAE je Pobjedi saopšteno da pravila unapređuju poziciju kako postojećih tako i budućih kupaca.

“Pravo na finansijske kompenzacije po osnovu kvaliteta isporuke i snabdijevanja imaju kupci sa zaključenim ugovorima o snabdijevanju električnom energijom i podnosilac zahtjeva za izdavanje saglasnosti za priključenje na distributivni sistem električne energije”, rekli su predstavnici RAE.

Tako je, kako su naveli, operator distributivnog sistema dužan da odluči po urednom zahtjevu za izdavanje saglasnosti za priključenje u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, odnosno četiri mjeseca ukoliko je potrebna izrada elaborata o priključenju.

“Ukoliko operator distributivnog sistema nije ispoštovao navedene rokove, Pravila predviđaju finansijske komenzacije u visini od 20, odnosno 200 eura”, kazali su iz RAE.

Drugi primjer se odnosi na nenajavljene prekide u napajanju električnom energijom. Rok za ponovno uspostavljanje napajanja kupca je isti za operatora prenosnog i operatora distributivnog sistema.

“Ukoliko je došlo do prekida u napajanju, operator prenosnog, odnosno operator distributivnog sistema je dužan da najkasnije u roku od 24 sata uspostavi ponovno napajanje kupca. U suprotnom, predviđena je kompenzacija od 20 eura za kupce koji su priključeni na distributivni sistem, što orijentaciono odgovara polovini prosječnog mjesečnog računa, odnosno 200 eura za kupce koji su priključeni na prenosni sistem”, objasnili su iz RAE.

Oni su dodali da, pored prigovora na kvalitet isporuke električne enegije koji se odnose na rad operatora sistema, kupac ima pravo da podnese i prigovor na kvalitet snabdijevanja, koji se odnosi na rad snabdjevača.

“Primjera radi, snabdjevač je dužan da u roku od osam dana po prijemu zahtjeva za provjeru ispravnosti obračuna ili potrošnje iskazanih na računu za utrošenu električnu energiju, dostavi odgovor kupcu. Kao i u prethodnim slučajevima, predviđena finansijska kompenzacija u slučaju neispunjavanja ovog kriterijuma je 20 eura”, saopšteno je iz RAE.

Elektroenergetski subjekti koji u slučaju nepoštovanja minimuma standarada kvaliteta isplaćuju fi-nansijske kompenzacije su svi operatori prenosnog sistema, operatori distributivnog sistema ili snabdjevači.

SNABDJEVAČI

“Operator prenosnog sistema je CGES, operator distributivnog sistema CEDIS, dok licence za snabdijevanje električnom energijom posjeduju EPCG, Montenegro bonus, Uniprom, Energia Gas and Power, Petrol Crna Gora MNE i Twinfin Tesla”, precizirali su iz RAE.

Iz RAE navode da sistem koji svakom kupcu omogućava besprekidno napajanje električnom energijom ne postoji.

“Isto tako ne postoji ni sistem koji u svakom momentu svakom kupcu pruža minimum standarda kvaliteta. Jednostavno, takav sistem bi bio predimenzionisan, ekonomski neefikasan i neopravdano skup za kupce”, kazali su iz RAE.

Poručili su da je ovaj mehanizam upravo usmjeren ka konkretnim kupcima koji su direktno pogođeni nedostatkom kvaliteta isporuke ili snabdijevanja električnom energijom sa ciljem da finansijska kompenzacija nadomjesti razliku između standardom zagarantovanog stepena kvaliteta i onog koji je pružen kupcu od elektroenergetskih kompanija.

Ne treba ih miješati sa naknadom štete

Predstavnici RAE su istakli da mehanizam finansijskih kompenzacija ne treba miješati sa institutom naknade štete, odnosno iznosom koji operator eventualno treba da isplati kupcu u slučaju štete na aparatima u domaćinstvu ili drugim oblicima štete koji mogu nastati zbog djelovanja ili nedjelovanja operatora.

“Vezano za navedene situacije kupci se mogu obratiti nadležnom operatoru sistema”, kazali su iz RAE.