II Javni konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada zgrada na teritoriji opštine Bar

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na adaptaciji spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Bar, koji se preduzimaju radi održavanja i obnove postojećih fasada zgrada. Raspoloživi iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bar za 2021. godinu za ovu namjenu iznosi 74.000€.

Foto: mojbar.net

Pravo učešća na Konkursu imaju organi upravljanja stambenim i stambeno-poslovnim zgradama koji su obrazovani u skladu sa zakonima kojima su uređeni svojinsko pravni odnosi i održavanje stambenih zgrada. Stambene i stambeno-poslovne zgrade koje su zaključile ugovor o sufinansiranju adaptacije fasade sa Opštinom Bar, po prethodno sprovedenom Konkursu, nemaju pravo učešća na ovom Konkursu.

Prijava na konkurs, sa pratećom dokumentacijom, podnosi se u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje postupka sufinansiranja adaptacije spoljnih djelova stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Bar“ i predaje u Građanskom birou Opštine Bar.  Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 20.10.2021. godine.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog da od 07-15h u Sekretarijatu za komunalno – stambene poslove i zaštitu životne sredine (kancelarija broj 261) ili na telefon 030/311-561, kao i na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar www.bar.me