Informacija o radovima na fekalnoj mreži u naseljima Mandarići i Popovići

Na inicijativu predstavnika mještana naselja „Mandarići“ koja se odnosila za izgradnju fekalne kanalizacije u tom naselju, Opština Bar je sprovela postupak javne nabavke za odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje ovih radova. Kao najpovoljniji ponuđač odabran je „UNIVERZAL RAI“ DOO Bar, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio AM Studio inženjering d.o.o. Bar.

U skladu sa inicijativom mještana, nakon zaključenja ugovora sa izvođačem, izvedeni su radovi na izgradnji glavnog kanalizacionog kolektora u ulici „Vitorija Paganinija“, a radove na izgradnji kanalizacionih priključaka na glavni kolektor, su u obavezi izvesti mještani, imajući u vidu činjenicu da Opština ne izvodi radove na zemljištu koje nije u njenom vlasništvu.

Posebno napominjemo da do izvođenja radova na priključcima nije racionalno asfaltirati saobraćajnicu obzirom da se prilikom izvođenja priključaka moraju vršiti iskopi te bi u tom slučaju došlo do iskopa novog asfalta.

Izvođač radova je nakon polaganja kolektora i izgradnji šahti rov zatrpao jalovinom i saobraćajnicu osposobio za korišćenje, ali uprkos tome, zbog konfiguracije terena odnosno zbog velikog uspona, prilikom padavina dolazi po spiranja nasutog materijala zbog čega je nasipanje rova rađeno u više navrata.  Izvođač radova je dana 11. 11. 2019. godine, u cilju rješavanja ove problematike, otpočeo betoniranje najkritičnijeg dijela rova u saobraćajnici koje će se, u zavisnosti od vremenskih uslova, završiti u najkraćem roku.

Nesporna je činjenica da postoji problem u korišćenju ove saobraćajnice, međutim, neophodno je da mještani u što skorijem roku izvedu radove na priključcima kako bi se ovaj infrastrukturni objekat stavio u funkciju.

Nakon završetka radova na priključcima sekundarne fekalne kanalizacije na glavni kolektor Opština će asfaltirati ulicu „Vitorija Paganinija“ u kojoj je položen glavni kanalizacioni kolektor.

Takođe se, na zahtjev mještana naselja Popovići –Bjeliši, režijski odbor dijela Mjesne zajednice Bar IV obratio Opštini Bar sa zahtjevom za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju Popovići – krak  K16, sa upisanim pravom korišćenja  Opštine Bar , ukupne dužine 260 m.

Nedugo nakon prijema zahteva, pristupilo se izradi projektne dokumentacije koja je urađena od strane projektantske firme „Virmont doo“ iz Bara, a revizija Glavnog projekta je izradjena  od strane doo „Vodovod i kanalizacija“ Bar. Za izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu izdata je građevinska dozvola od strane Sekretarijata za uredjenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine.

Nakon sprovedenog tenderskog postupka za izvođenje predmetnih radova sačinjen je ugovor sa izvodjačem  „Indel inžinjering“ doo iz Podgorice, ukupne investicione vrijednosti 27.868,81€ sa uračunatim PDV-om. Izvodjač radova „Indel inžinjering „ je radove na izgradnji fekalne kanalizacije okončao 19.11.2018. godine, ali su, nakon izvršenih radova asfaltiranja kanalizacionog rova, u februaru 2019. godine primjećene određene nepravilnosti. Imajući u vidu da radovi nisu kvalitetno izvedeni, ali i činjenicu da nije ispoštovan rok za izvođenje radova od strane izvođača, Opština Bar nije izvršila isplatu ugovorenih sredstava.

Izvođaču radova je upućeno više urgentnih zahtjeva sa ciljem preduzimanja neophodnih radnji na sanaciji utvrđenih nedostataka, nakon čega je angažovan vještak građevinske struke koji je sačinio Elaborat o procjeni kvaliteta izvedenih radova, koji je izvođaču dostavljen dana 26.08.2019. godine na dalje postupanje. U skladu sa Elaboratom o procjeni kvalieteta izvedenih radova, izvođač radova je u periodu od 21.10.2019. godine do 28.10.2019. godine pristupio uklanjanju svih nedostataka, prilikom čega je, usljed obilnih padavina u toku radova došlo do osipanja materijala što je prouzrokovalo određene probleme na toj saobraćajnici.

Želimo ovim putem da obavijestimo javnost da su za završetak radova na zamjeni materijala, zbijanju tampona, ispitivanju zbijenosti i ponovnom asfaltiranju potrebni nešto povoljniji vremenski uslovi kako bi svi radovi bili završeni na kvalitetan način i u što skorijem roku, na zadovoljstvo kako mještana, tako i Opštine Bar koja je opredjelila sredstva za realizaciju ovog projekta.