Inspektori u toku ljetnje sezone izrekli kazne od 4,3 miliona eura

Inspekcije koje su učestvovale u pojačanom nadzoru na nivou Crne Gore obavile su u toku ljetnje sezone 21,03 hiljade kontrola i izdale 11,48 hiljada prekršajnih naloga, putem kojih su izrekli 4,29 miliona eura novčanih kazni.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta, kazao je da su inspekcije u periodu od 8. juna do kraja avgusta utvrdile 11,36 hiljada nepravilnosti, a u cilju njihovog otklanjanja, izrekli 3,51 hiljadu mjera ukazivanja i donijeli 3,41 hiljadu rješenja o otklanjanju nepravilnosti.

„Inspektori su izdali 11,48 hiljada prekršajnih naloga, putem kojih su izrekli novčane kazne od 4,29 miliona eura i nadležnim sudovima podnijeli 74 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Oduzeta roba je vrijedna 4,48 hiljada eura“, naveo je Košuta na konferenciji za novinare.

On je rekao da su pojačani nadzor sprovodile Turistička, Tržišna, Inspekcija rada i Zdravstveno-sanitarna inspekcija, i to u primorskim opštinama Ulcinju, Baru, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom.

„Inspekcije koje su učestovale u pojačanom nadzoru u šest primorskih opština obavile su ukupno 17,31 hiljadu kontrola u toku kojih su utvrdile 9,53 hljade nepravilnosti“, precizirao je Košuta.

On je rekao da su, u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, inspektori izrekli 2,88 hiljada mjera ukazivanja i donijeli 2,87 hiljada rješenja o otklanjanju nepravilnosti.

„Inspektori su izdali 10,2 hiljade prekršajnih naloga, putem kojih su izrečene novčane kazne od 3,89 miliona eura i nadležnim sudovima podnijeli 61 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Oduzeta je roba u vrijednosti od 4,35 hiljada eura i zapečaćeno 16 objekata“, dodao je Košuta.

On je rekao da je Inspekcija rada na nivou Crne Gore evidentirala 1,19 hiljada radno angažovanih osoba, od kojih 353 crnogorska državljana i 832 stranca, sa kojima poslodavci nijesu zaključili ugovore o radu i prijavili ih na obavezno socijalno osiguranje.

„Nakon mjera koje je preduzela Inspekcija rada, ugovori o radu zaključeni su sa 275 osoba, od kojih 168 crnogorskih državljana i 107 stranaca, koji su prijavljeni na osiguranje čime im je regulisan radno-pravni status u skladu sa zakonom“, objasnio je Košuta.

On je ocijenio da su, u poređenju sa prethodnim periodom, parametri puno bolji, ali da se ne radi o više nepravilnosti na terenu, već boljoj organizaciji i detaljnim kontrolama.

Košuta je podsjetio da je planom pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni preciziran predmet nadzora, organizacija i koordinacija aktivnsti, raspored inspektora po opštinama, izvještavanje, saradnja sa drugim organima i institucijama.

Na terenu oko 70 inspektora

Tokom sezone, od 65 do 70 angažovanih inspektora u primorskim opštinama je sprovodio kontinuirani pojačani i zajednički nadzor inspekcija Uprave.

Na području ostalih opština koje su prepoznate kao turistički centri, pojačani nadzor je organizovan preko domicilnih inspektora i mobilnih ekipa.

Pojačani nadzor se sprovodio u svim djelatnostima koje učestvuju u oblikovanju turističkog proizvoda Crne Gore, sa posebnim akcentom na one u kojima su aktivnosti znatno obimnije za vrijeme sezone, a to su turizam i ugostiteljstvo, trgovina, zanatske djelatnosti i druge vrste usluga.

„Naš cilj je bio da se obezbijedi zaštita bezbjednosti i zdravlja ljudi i da se doprinese suzbijanju sive ekonomije na tržištu robe i usluga na tržištu rada kako bi se zaštitili državni i lokalni prihodi i istovremeno dala podrška lojalnoj konkurenciji“, ocijenio je Košuta.

Glavna turistička inspektorka Svetlana Šljivančanin, je govoreći o naplati ležaljki nakon 17 sati, kazala da Zakon o turizmu i ugostiteljstvu i Pravilnik o kupalištima ne propisuje obavezu zakupaca da ne naplaćuju ležaljke poslije 17 sati.

„Po osnovu ovog Pravilnika, svi zakupci su bili dužni da vidno na informacionoj tabli istaknu vrijeme naplate plažnog mobilijara, odnosno da sami utvrde to vrijeme i da ga se pridržavaju“, dodala je Šljivančanin.