Kamere u šest gradova do 2021. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) započelo je tendersku proceduru za nabavku sistema videonadzora gradova. Prema ranijim najavama iz resora unutrašnjih poslova, pod okom kamere biće Podgorica, Nikšić, Bar, Budva, Kotor i Herceg Novi, a instalacija video-nadzora trebalo bi da bude realizovana do 2021. godine.

Tehnička specifikacija tendera je tajna, te je stoga nepoznato koliko tačno kamera će se postaviti u gradovima. Firme zainteresovane za ovaj posao ponude mogu predavati do 18. novembra, piše Dan.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se istog dana u prostori jama Ministarstva u nutrašnjih poslova u Podgorici.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

„Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da potpiše ugovor o javnoj nabavci najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja ugovora i potpisan ugovor u istom roku vrati naručiocu zajedno sa neopozivom, bezuslovnom i naplativom na prvi poziv Garancijom za dobro izvršenje ugovora u iznosu od pet odsto od ukupne vrijednosti ugovora“, navodi se u tenderu.

Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke sadrži tajne podatke i oni se mogu preuzeti samo neposredno kod službenika za javne nabavke ministarstva.

„Dokumentaciju može preuzeti samo ovlašćeno lice koje podnese pisano punomoćje ovlašćenog lica zainteresovanog preduzeća da može u ime zainteresovanog lica preuzeti taj dio tenderske dokumentacije i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka“, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Predmetna nabavka podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije, isporuku, montažu, povezivanje, puštanjeurad opreme na navedenim lokacijama naručioca i obuku korisnika.

Ponuđač mora da ponudi opremu sa minimumom karakteristika datih u tehničkoj specifikaciji.