Kažnjen sudija Lekić – kasnio sa donošenjem odluka

Sudija barskog Osnovnog suda Zoran Lekić kažnjen je novčano, umanjenjem zarade od 20 odsto u trajanju od tri mjeseca, zbog toga što je u pet predmeta prekoračio trostruki zakonom propisan rok za izradu odluke.

To je odluka disciplinske komisije Sudskog savjeta koja je utvrdila da je Lekić počinio teži disciplinski prekršaj.

Sudija je u jednom predmetu odluku donio nakon 142 dana, u drugom nakon 136 dana, u trećem nakon 126 dana, u četvrtom nakon 106 dana i u petom nakon 105 dana od dana zaključenja glavne rasprave.

On je u svojoj odbrani naveo da je optužba neosnovana, što proizilazi iz površnog i nepotpunog zaključivanja o njegovom radu, te da se moraju potpunije sagledati sve stvari za adekvatnu ocjenu.

On je naveo da se, bez obzira na formalnu tačnost, samo po sebi ne može zaključiti da se radi o težem disciplinskom prekršaju i da bi sankcionisanje po tom osnovu imalo smisla samo u slučaju kada postoje prosječni i normalni uslovi rada, što u konkretnom nije slučaj imajući u vidu samu organizaciju rada suda, način dodjele predmeta, njihovu vrstu, težinu, složenost, kao i koliko je završio starih predmeta u zadnje 2-3 godine i zakazao rasprava.

Kao razlog kašnjenje u tzv. komunalnim predmetima je taj što se, prema njegovim riječima, odredbe Zakona o parničnom postupku nisu mogle doslovno primijeniti, te da bi to predstavljalo neosnovano opterećenje tuženih građana jer je Komunalna organizacija za tipski obrazac tužbe angažovala advokata koji je stavljajući faksimil na tužbe koje su bile nepotpune i stereotipne potraživao 121 euro za zastupanje tužioca, a smisao i jedna od glavnih obaveza suda je da štiti slabiju stranku.

On je i kao razlog svoje neažurnosti naveo to što je njegova saradnica-zapisničarka bila na bolničkom liječenju u trajanju od dva i po mjeseca, te su u tom periodu kod njega raspoređivane četiri zapisničarke, povremeno se mijenjajući iz dana u dan, sa kojima je zbog načina rada potrebno izvjesno vrijeme da se napravi koordinacija.

Lekić je naveo i da ranije nije bio upoznat sa odredbama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama koje predviđaju disciplinsku odgovornost u slučaju da je prekoračen trostruki rok za izradu presude. Posebno je istakao da je u predmetnom periodu imao više složenih predmeta kojima je posvećivao posebnu pažnju, što je uticalo na prekoračenje rokova.

U završnoj riječi je naveo da priznaje propust u svom radu i da mu se takav propust više neće ponoviti.

„Cijenilo je Vijeće i navode odbrane sudije da je veću pažnju posvećivao složenijim predmetima, a da se u konkretnom slučaju radi o tzv. „komunalnim“ predmetima, kao i da mu je saradnica – zapisničarka bila odsutna izvjesno vrijeme zbog bolničkog liječenja, pa je našlo da su isti neprihvatljivi. Ovo iz razloga što je sudija dužan da se svakom predmetu, bez obzira na njegovu složenost i vrijednost spora, maksimalno posveti i da jednako postupa u svakom od njih, vodeći računa o ažurnosti i zakonom propisanim rokovima“, navodi se u obrazloženju odluke Disciplinskog vijeća.

Predsjednica Disciplinskog vijeća u ovom slučaju je bila Vesna Simović Zvicer, a članice sutkinje Vrhovnog suda Rada Kovačević i Višeg suda Verica Sekulić.