Ne zna se koliko će proces legalizacije objekata trajati

Na osnovu podataka iz opština obrađeno je 29.000 zahtjeva za legalizaciju, saopštio je generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović, dodajući da će se nakon donošenja plana generalne regulacije postupci nastaviti i utvrditi da li ti objekti ispunjavaju urbanističke parametre i da li se nalaze na orto foto snimku.

“Ukoliko se te činjenice utvrde, objekti će se legalizovati”, objasnio je Čanović u razgovoru za Pobjedu.

U Ministarstvu su, prema njegovim riječima, zadovoljni dosadašnjim tokom sprovođenja Zakona o planiranju i uređenju u dijelu legalizacije, imajući u vidu da je podnijeta 51.000 zahtjeva za legalizaciju, a evidentirano je 60.000 nelegalnih priključaka na struju.

“Obrada zahtjeva je izazov za opštine jer je procedura nova i nema prakse u postupanju. Ovo je složena upravna procedura i ne možemo očekivati da će se završiti u kratkom roku, jer problem bespravne gradnje postoji više decenija. Postupak podrazumijeva utvrđivanje ispunjenosti više uslova – usklađenost objekta sa parametrima planskog dokumenta, riješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu i objektu, što podrazumijeva postupanje nadležnih organa, te uključenost i volju podnosilaca zahtjeva”, rekao je Čanović.

Što se tiče kontrole prostora, kako ističe, orto foto snimanje čitave državne teritorije završeno je lani, dok je snimanje kritičnih zona uglavnom u južnom i centralnom dijelu završeno skoro istovremeno sa istekom roka za prijavu objekata za legalizaciju.

“Izrada elaborata ovlašćenih geodetskih organizacija, a posebno njihova ovjera u katastru, posljedica je nedostatka administrativnih kapaciteta. Obrada zahtjeva za legalizaciju je kompleksna procedura koja obuhvata provjeru više činjenica i postupanja su određena specifičnošću svake od njih”, kazao je Čanović.

Rješenje o legalizaciji, kako je dodao, može se donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom ili se postupak prekida do donošenja plana generalne regulacije. Nakon donošenja plana generalne regulacije postupci će se nastaviti i ukoliko objekti ispunjavaju urbanističke parametre i nalaze se na orto foto snimku biće legalizovani. Nepoznavanje propisanih uslova za legalizaciju izazivalo je različite reakcije u javnosti, te je utvrđena procedura kritikovana kao spora.

“Formulisanjem procedure vodili smo računa da se osigura prvenstveno bezbjednost i sigurnost građana koji žive u objektima, ali i pravna sigurnost imovine i uvećanje vrijednosti te imovine. A to se može postići samo cjelovitom procedurom koja rezultira rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, provjerom stabilnosti objekata i njihovim uplanjivanjem”, kazao je Čanović.