Objavljen oglas: Luka Bar prodaje hotel Sidro

Luka Bar AD je juče objavila javni poziv za prodaju 100% vlasništva u preduzeću hotelu “Sidro“.

Juče objavljenim tenderom pozivaju se svi zainteresovani da otkupe tendersku dokumentaciju i eventualnu ponudu predaju zaključno sa 16.09.2019.godine.

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 2.000 eur, dok je uz ponudu obavezno dostaviti i bezuslovnu bankarsku garanciju na iznos od 50.000 eur.
Ponudu na Tenderu može podnijeti kompanija ako ispunjava jedan od dva kvalifikaciona uslova:
  • da posluje u trajanju od najmanje 3 posljednje godine, koje prethode Javnom pozivu i da je u posljednjoj poslovnoj godini pozitivno poslovao i ostvario godišnji poslovni prihod od minimum 2.000.000,00 Eura ili
  • da ima godišnji poslovni prihod od 2.000.000,00 Eura u posljednjoj poslovnoj godini i da ima zaključen ugovor o upravljanju sa kompanijom koja ispunjava kvalifikacioni uslov iz prethodno navedene tačke.
Jedini kriterijum koji je predviđen tenderom pri izboru novog vlasnika hotela jeste najviša ponuđena cijena za kupovinu 100% udjela Drštva.
Javnim pozivom je definisana početna prodajna cijena 1,77 miliona eura.
Učesnik na Tenderu je dužan da zadrži 35 zaposlenih u Društvu i poštuje Kolektivni ugovor “Luka Bar” AD koji se odnosi i na zavisna društva.
Početna cijena od 1,77 miliona eura utvrđena u ukupnom iznosu čini zbir:
  • procijenjene vrijednosti imovine Društva u iznosu od 1.187.000,00 Eur (na dan 31.12.2018.),
  • pozajmice «Luka Bar» AD od 01.01.2019. g. do 30.06.2019.g. u iznosu od 192.549,25 Eur,
  • obaveza Društva (na dan 30.06.2019.) i to: prema dobavljačima, u iznosu od 194.199,51 Eur,
  • poreza na nepokretnost 181.130,68 Eur i
  • ostalo (boravišna taksa Turističkoj organizaciji) 14.605,50 Eur.
Tenderom je definisano da će na osnovu prava koja ima, shodno Ugovoru o korišćenju morskog dobra, Prodavac novom vlasniku hotela ustupiti pravo korišćenja dijela katastarske parcele na kojoj se nalazi hotel “Sidro”, terase, dvorište i parking i to u površini od 2.946 m2, do 31.12. 2037. godine.