Od 31.000 zahtjeva legalizovana 643 objekta

Iako se Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je omogućio legalizaciju “divljih” objekata, primjenjuje već više od dvije godine, dosad su po njemu legalizovana 643 objekta, od 31.000 obrađenih zahtjeva za legalizaciju, piše Dan.

Nezvanične procjene su da u Crnoj Gori ima oko 100.000 nelegalnih objekata, a legalizacija je tražena za 51.000.

Podaci koji su Danu dostavljeni iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) pokazuju da je u slučaju najvećeg broja obrađenih zahtjeva dosad ili tražena dopuna dokumentacije (24.000) ili donijeto rješenje o prekidu postupka (3.800 slučajeva).

Vlasnici nelegalno sagrađenih objekata imali su devetomjesečni rok po ovom zakonu da započnu legalizaciju. Iz MORT-a su objasnili da se rješenje o legalizaciji može donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stu panja na snagu ovog zakona, odnosno planskog dokumenta donesenog shodno zakonom propisanom procedurom, ili se postupak prekida do donošenja Plana generalne regulacije.

“Takođe, rješenje o legalizaciji se donosi ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi na objektu i zemljištu na kome je objekat izgrađen, tako da je to jedan od razloga za prekid postupka. Nakon rješavanja prethodnog pitanja, odnosno donošenja planske dokumentacije ili rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, postupci će se nastaviti”, navode iz MORT-a.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata precizirao je da se rješenje o legalizaciji može donijeti za bespravni objekat koji je izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta donesenog do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno planskog dokumenta donesenog shodno zakonom propisanom procedurom ili se postupak prekida do donošenja Plana generalne regulacije.

“Rješenje o legalizaciji donosi se ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi na objektu. Rješenje o legalizaciji bespravnog objekta, shodno zakonu, obavezno sadrži smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta, sa rokom usk lađivanja od tri godine od dana izvršnosti rješenja”, preciziraju iz Ministarstva.

Kako su kazali, najviše rješenja o legalizaciji donijela je Opština Nikšić (207), zatim slijede Opština Bijelo Polje (87), Opština Tuzi (42)…

Iz MORT-a navode da su najčešći razlozi za donošenje rješenja o prekidu postupka (kojih je 3.858) neusklađenost sa postojećim planovima i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Nakon isteka roka dostavljeno 2.427 zahtjeva

Iz Ministarstva su naveli da je nakon isteka roka za prijavu legalizacije dostavljeno 2.427 zahtjeva.

“S obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva bio prekluzivan, to će se shodno Zakonu o upravnom postupku navedeni zahtjevi odbiti ili su već odbijeni. Najviše takvih zahtjeva bilo je u opštini Ulcinj (511), zatim u opštinama Bar (479), Bijelo Polje (240), itd”, istakli su iz MORT-a.

Naveli su da je obračunat i naplaćen dio prihoda od naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte.

“U budžete jedinica lokalne samouprave uplaćeno je oko 1.150.000 eura na ime ove naknade, dok je obračunati iznos veći za oko 100.000 eura. Naime, naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, po zahtjevu vlasnika bespravnog objekta može da se se plaća jednokratno ili u jednakim mjesečnim ratama, na period od 10 ili 20 godina, te naplaćena suma ukazuje da je u najvećem broju do sada donijetih rješenja naknada isplaćena jednokratno”, objasnili su iz MORT-a.