Ovako se pišu CV i motivaciono pismo

Pisanje motivacionog pisma predstavlja značaj i potrebu prilikom radnog angažovanja. Obaveza tokom konkursa kako za naučno tako i radno usavršavanje, apliciranje za stipendije ili konkurs za škole i fakultete, zahteva da se prilože motivaciono pismo ili CV. Propratno pismo za posao obično predstavlja siže bitnih elemenata iz biografije, koji ističe tu osobu.

Foto: pexels.com

CV ili biografija

CV ili drugačije kako se naziva biografija, predstavlja taksativno naveden razvoj ličnosti. Pravilno napisan CV podrazumeva u zaglavlju napisane osnovne podatke o ličnosti, poput imena i prezimena, datuma rođenja, prebivalište, broj telefona i mejl adresa. Uz osnovne podatke potrebno je dodati i fotografiju. Zatim se unose podaci, etapno u tezama. Za obrazovanje taksativno se navode teze od najranijeg školovanja. Odnosno, navodi se srednja škola i postignuto zvanje, koji fakultet, master, doktorske studije… zatim dalje, potrebno je uneti nivo poznavanja stranog jezika, jednog ili više, posedovanje vozačke dozvole, sertifikata (ako ga osoba ima), radno angažovanje (navedeno od najranijeg), a često navode i hobiji. Dobro napisan CV pomoći će poslodavcu da ima predstavu o nivou postignutog obrazovanja i radnom iskustvu podnosioca prijave.

Pisanje motivacionog pisma

Prilaganje motivacionog pisma prilikom konkurisanja na određene javne pozive izuzetno je bitno. Naime, njime pokušavate da predočite vaše kvalitete, dosadašnja dostignuća, potencijal, afinitete i sklonosti. U njemu se navode ranija radna iskustva, eventualni sertifikati, period pohađanja stručnog usavršavanja. Pisanje motivacionog pisma obavlja se u slobodnoj formi. Ne preporučuje se da propratno pismo za posao bude duže od dve strane. To je sažet tekst koji je treba da ukratko predoči mogućnosti, potencijal i spremnost osobe koja funkcioniše.

Razlika između CV-a i motivacionog pisma

CV i motivaciono pismo se međusobno razlikuju, kao i njihovo pisanje. Odnosno, CV je biografija, gde su hronološkim redom i taksativno navedene karakteristike osobe, u pogledu obrazovanja, usavršavanja, radnog iskusva i drugih bitnih referenci. Dok propratno pismo za posao, narativno sadrži koncizan opis trenutnog stanja i ostvarenih rezultata. Dakle, motivaciono pismo ili propratno pismo za posao mora da ubedi poslodavca da vi posedujete kvalitet i potencijal za taj posao ili za datu oblast za koju konkurišete. Kada se čita motivaciono pismo čitalac mora da stekne jak utisak.

Saveti prilikom pisanja motivacionog pisma i CV-a

Prilikom pisanja CV-a poželjno je da pišete u tezama. Da bude jasno i nedvosmisleno napisano. Potrebno je u kratkim crtama odgovoriti na pitanja koja bi čitalac postavio. Savet je da se formira zaglavlje sa fotografijom, jer na taj način dokument izgleda ozbiljnije. Dok motivaciono pismo, takođe mora biti formatirano. Razlika je u tome što se motivaciono pismo piše u slobodnoj formi. Na taj način pokazujete pismenost, otvorenost i način izražavanja. Citajući vaše propratno pismo, čitalac mora da bude upoznat sa vašim navikama, da zna vaše afinitete, obrazovne i druge kvalitete, da li ste spremni za timski rad i sl. U prenesenom smislu iz kontekta se može izvući mnogo pouka, zapažanja i na taj način može se analizirati dublja sadržina.

Možemo zaključiti da je izuzetno bitno da dokumenta budu jasno i precizno napisana. Na taj način time ćete pokazati vaš karakter, izražajnost i pismenost.