Port of Adria nema ekskluzivno pravo na utovar i istovar u akvatorijumu barske luke

U Ministarstvu saobraćaja smatraju da barska kompanija Port of Adria nema ekskluzivno pravo sa obavlja utovar i istovar kontejnera u akvatorijumu barske luke, već da taj posao može raditi i kompanija Luka Bar.

TUMAČENJE

Imajući u vidu da Port of Adria nije stekla ekskluzivno pravo za utovar i istovar kontejnera i da ne postoje smetnje da i kompanija Luka Bar obavlja poslove za koje je registrovana, nisu se stekli uslovi da Ministarstvo saobraćaja u ovom momentu pokrene bilo kakve konkretne postupke povodom obavljanja tih djelatnosti oba privredna subjekta na lučkom podučju – kazali su Pobjedi iz ovog resora.

Luka Bar odnedavno pretovara generalne terete, uključujući i kontejnere. Izvršni direktor te kompanije u većinskom državnom vlasništvu Vladan Vučelić potvrdio je krajem jula tu informaciju i naveo da je u skladu sa propisima i nedavno potpisanim aneksom ugovora o korišćenju morskog dobra da Luka Bar obavlja pretovar svih vrsta tereta, bez ikakvih formalnih ili faktičkih prepreka.

– Bez okončanog postupka pred Agencijom za zaštitu konkurencije, a imajući u vidu eksplicitnu odredbu i samog koncesionog ugovora, sklopljenog 27. decembra 2013, vjerujemo da se ne može smatrati da je firma Kontejnerski terminal i generalni tereti, odnosno Port of Adria, stekla pravo da ekskluzivno obavlja pretovar robe iz kontejnera i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar – kazali su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je Agencija za zaštitu konkurencije 2015. godine zauzela isti stav.

– Agencija je konkretno ukazala da ne vidi bilo kakve smetnje da Luka Bar obavlja sve djelatnosti za koje njegov osnivač i vlasnik nađu za shodno u svom poslovanju, uključujući, ali se ne ograničavajući i na pretovar kontejnera i generalnih terete – rekli su iz Ministarstva i istakli da je s tim mišljenjem tada upoznata i kompanija Port of Adria.

UGOVOR

Tačka 8.10 koncesionog ugovora – ekskluzivna prava – u stavu (a) definiše da će koncesionar za deset godina od stupanja na snagu ovog ugovora imati ekskluzivno pravo i obavezu da obavlja utovar i istovar kontejnera, kao i generalnog tereta u akvatorijumu Luke Bar, pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti konkurencije – saopštili su iz Ministarstva i istakli da je Port of Adria bila dužna da pokrene postupak pojedinačnog izuzeća u ciju dokazivanja ispunjenosti uslova iz člana 9. Zakona o zaštiti konkurencije, kako bi, ukoliko nadležni organ utvrdi da ispunjava uslove, mogla steći pravo ekskluziviteta.

– U odnosu na navode da je došlo do kršenja obaveza koje je preuzeo koncedent po osnovu zaključenog ugovora o koncesiji, prije se može govoriti o propuštanju koncesionara da pokrene postupak utvrđivanja postojanja eventualnog prava da ekskluzivno obavlja pretovar kontejnera i generalnog tereta od broda do terminala u akvatorijumu Luke Bar – objasnili su iz Ministarstva i dodali da se ovakav propust koncesionara ne može smatrati povredom ugovora o koncesiji od strane koncedenta. Predstavnici ovog Vladinog resora naveli su da su u članu 11 koncesionog ugovora ugovorena prava i obaveze koje se odnose na izjave i garancije koncesionara.

– Pa je tako nedvosmisleno definisano da na datum potpisivanja i tokom trajanja ugovora koncesionar izjavljuje i garantuje da je sa pažnjom i detaljno proučio ovaj ugovor, zajedno sa svim prilozima i da je upoznat sa uslovima i odredbama, kao i da se u mjeri koju je ocijenio zadovoljavajućom upoznao sa svim mjerodavnim pravom i može izvršavati svoje obaveze u skladu sa tim pravom – saopštili su predstavnici Ministarstva.

Dodali su da je u članu 19 ugovora o koncesiji nedvosmisleno usaglašeno da, izuzev kako je izričito propisano ovim ugovorom, koncesionar podliježe mjerodavnom pravu, dok je pod tačkom 19.2 eksplicitno navedeno da se ovaj ugovor i prava, obaveze i dužnosti ugovornih strana koja proističu iz ovog ugovora, tumače u skladu sa mjerodavnim pravom. Iz menadžmenta Port of Adrie, koja je u vlasništvu turske kompanije Global Ports, su krajem jula saopštili da ova barska kompanija ima ugovoreno ekskluzivno pravo za pretovar kontejnera i generalnih tereta do 2023. godine, koje će štititi pred međunarodnim pravnim institucijama ako Luka Bar nastavi da ga krši.