Predsjednik Opštine donio Odluku o izradi Programa privremenih objekata za period 2023-2028.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević donio je Odluku o izradi Programa privremenih objekata na području opštine Bar za period 2023-2028. godine.

Program privremenih objekata izrađuje se za teritoriju opštine Bar , izuzev za područja u zahvatu morskog dobra i Nacionalnog parka Skadarsko jezero, i njime se definišu uslovi građenja, postavljanja i uklanjanja privremenih objekata.

Ovaj dokument koji, između ostalog, sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i njihove vrste, oblik i dimenzije, donosi se za period od pet godina.

Sve već prispjele inicijative dostavljene u toku izrade Izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za period 2019-2023. godine, biće razmatrane u toku izrade Programa, a nove inicijative i prijedloge je moguće predati do 14. decembra 2022. godine i to:

-putem maila prostor@bar.me,

-na Građanskom birou Opštine Bar i

-putem pošte, na adresu: Sekretarijat za uređenje prostora, Bulevar revolucije br. 1, 85.000 Bar

Odluka o izradi Programa privremenih objekata na području opštine Bar za period 2023-2028. godine dostupna je na sajtu www.bar.me.