Prinudna naplata poreza

Opština Bar pozvala je poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na njenom području da izmire svoje obaveze jer će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, protiv svih poreskih obveznika koji nijesu blagovremeno izmirili dugove preduzeti zakonske mjere prinudne naplate.

“Obavještavamo poreske obveznike Opštine Bar, rezidente i nerezidente, da je Sekretarijat za finansije Opštine Bar, kao nadležni organ za utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na nepokretnosti i turističke takse, izvršio razrez poreza za 2019. godinu, za sva fizička i pravna lica.Ukupan broj donijetih rješenja kojim je utvrđen porez na nepokretnosti  iznosi 44.308, dok ukupan broj rješenja kojim je utvrđena turistička taksa iznosi 13.890 i ista će biti dostavljena obveznicima putem  Pošte Crne Gore AD Podgorica”, saopšteno je iz barske Opštine.

Takođe, poreski i takseni obveznici, o visini obaveze i načinu obračuna mogu se informisati u poslovnim prostorijama Opštine.

“ Molimo  poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji Opštine Bar, da izmire svoje poreske obaveze, naročito da izmire svoja zaostala dugovanja, jer poreski organ vrši obračun kamate za neblagovremeno plaćanje po stopi od 0,03% dnevno, počev od narednog dana  od dana dospjelosti i preduzima zakonske mjere prinudne naplate zaostalog duga, shodno Zakonu o poreskoj administraciji “, navodi se u saopštenju.

Sekretarijat za finansije Opštine Bar po zakonu izvršiće  naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika, naplatu iz novčanih potraživanja poreskog obveznika I naplatu iz imovine (pokretne i nepokretne) poreskog obveznika, nenovčanih potraživanja i drugih prava poreskog obveznika, iz zarade, naknade zarada i penzije, u dijelu koji nije izuzet od izvršenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

“ Takođe, ovaj Sekretarijat vrši obezbjedjenje poreskog potraživanja upisom založnog prava – hipoteke na imovini poreskog obveznika, a u skladu sa članom 63 Zakona o poreskoj administraciji. Poreskim obveznicima na čijim nepokretnostima je upisana hipoteka radi ozbjeđenja poreskog potraživanja,  sprovešće se postupak naplate poreske obaveze iz imovine poreskog dužnika na način: plenidba i prodaja imovine (pokretne i nepokretne) poreskog dužnika radi naplate poreske obaveze”, zaključeno je u saopštenju.