Saopštenje Luke Bar u vezi sa poslovanjem preduzeća

Saglasno zakonskim propisima iz domena finansijskog izvještavanja «Luka Bar» AD je pripremila i, u zakonskim rokovima, predala Godišnje iskaze na nekonsolidovanom nivou za 2018. godinu.

Luka Bar je poslovnu 2018. godinu završila sa ukupnim gubutkom u iznosu od 22.105.876,00 Eur. Uprkos, iskazanom gubitku treba naglasiti da je ostvaren pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 289.688,00 Eur.

Poštujući zakonske propise, Odluke Skupštine akcionara već duži period, kao i preporuke eksternog revizora, upućivane u kontinuitetu nekoliko godina unazad, «Luka Bar» AD je prošle godine raspisala konkurs za izbor procjenjivača imovine, na osnovu koga je procjena povjerena renomiranoj kući KPMG.

Procjena je uradjena u cilju fer prikaza vrijednosti imovine Luke i ista je pokazala da su odredjena imovina i zemljište bili precijenjeni.

Iskazani ukupni gubitak za 2018. godinu, dominantno proističe iz sljedećih negativnih efekata:

– procjene vrijednosti imovine u iznosu od 14.904.000,00 Eur

Vrijednost zemljišta Luke Bar koje je po prethodnoj procjeni (2008. godina) iznosilo 450 Eur po m2, novom procjenom iznosi 300 Eur po m2. Medjutim, osim umanjenja, pojedina osnovna sredstva, objekti i oprema su imali, po procjeni, povećanje vrijednosti. Napominjemo da je podjelom nekada jedinstvene Luke Bar na više kompanija, isknjižen i dio zemljišta višemilionske vrijednosti, pa je i po tom osnovu došlo do smanjenja.

Specifikum procjene za Hotel Sidro, ogleda se u činjenici što je bazirana na standardima procjene primjenom prinosne metode, pri činjenici da je prethodnom procjenom isti bio značajno precijenjen, a da Hotel, u  kontinuitetu, posluje negativno, uz složene odnose sa Lukom kao matičnim Društvom (problematika pozajmica i dr). U cilju prevazilaženja ovog stanja, već su pokrenute aktivnosti na rješavanju pitanja Hotela Sidro, ali i drugih segmenata i potencijala unutar Luke, u cilju njihove valorizacije, uz intenzivne aktivnosti svih lučkih struktura na obezbjedjenju što uspješnijeg poslovanja kompanije.

– realizacija Opšteg sporazuma za isplatu razlike zarada (u periodu od 2009-2016) u iznosu od 3.511.832 Eur

Po osnovu Opšteg sporazuma, potpisanog sa Sindikatom isplaćena je razlika zarada za navedeni period, za zaposlene, bivše zaposlene i penzionere. Da razumijevanjem zaposlenih (menadžmenta i Sindikata) Opšti sporazum nije postignut iznos razlike zarada, u slučaju sudskog epiloga, već pokrenutih tužbi, bio bi višestruko veći po kompaniju.

– indirektnog otpisa potraživanja od kupaca u iznosu od 1.886.078,00 Eur

Takodje, u skladu sa zakonskim propisima i računovodstvenom politikom Društva, izvršen je indirektan otpis nenaplaćenih potraživanja iz prošlog perioda.

Predmetna finansijska dokumentacija, razmatrana od strane Odbora direktora, uz dostavljene, po istoj, u svemu kompatibilne stavove Revizorskog odbora, u cjelosti je usaglašena i prihvaćena od strane svih organa Luke, a obaveznost postupanja u skladu sa zakonskim propisima je imperativni pristup svakog lučkog organa i  jedinstveni pristup svih organa zajedno.