Taksisti obavezni da imaju BR-TX tablice

Saglasno odredbama člana 9 Odluke o auto-taksi prevozu na teritoriji opštine Bar  istekao je rok za usklađivanje obavljanja djelatnosti taksi prevoza sa odredbama Odluke o auto-taksi prevozu.

„U skladu sa  tim, a u cilju efikasnog i zakonitog postupanja, neophodno je da taksi prevoznici koji imaju licencu za obavljanje  auto-taksi prevoza usklade svoje poslovanje sa odredbama predmetene odluke, sa posebnim osvrtom na pribavljanje posebnih registarski oznaka BR-TX sa brojem. Rok za preregistraciju je 31.05.2019. godine.

U suprotnom će Komunalna policija, u skladu sa propisanim ovlašćenjima, u vezi sa odredbama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i odredbama Odluke o auto-taksi prevozu, vršiti sankcionisanje svih taksi prevoznika koji ne budu postupali u skladu sa pozitivnim propisima, odnosnim na predmetnu oblast,“ navodi se u saopštenju Komunalne policije.