Usvojen Budžet Opštine za 2019. godinu

Osma sjednica lokalnog parlamenta na kojoj su 23 tačke dnevnog reda počela je danas, nešto poslije 11 sati.

Na početku sjednice je predsjednik Skupštine Mićo Orlandić upoznao odbornike kako je na Kolegijumu predloženo od strane Demokrata da današnjica dnevnica svih odbornika bude usmjerena na račun Narodne kuhinje u Baru, što je jednoglasno podržano.

Prva tačka bila je Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Bar. U ime radnog tima, odbornike je sa prijedlogom Poslovnika upoznala sekretar Skupštine Aleksandra Grabež, koja je kazala da se njime uređuje postupak konstituisanja SO Bar, organizacija i način rada Skupštine, prava i dužnosti odbornika i način njihovog ostvarivanja, sazivanje sjednice, akti Skupštine i postupak za njihovo donošenje, javnost rada, ostvarivanje saradnje, način i postupak učešća građana i nevladinih organizacija u radu Skupštine i druga pitanja od značaja za rad Skupštine. Pored Grabež, u radnom timu su bili Svetlana GaževićZdravko GvozdenovićErol Marunović i Marija Tošković Kaluđerović.
Potom su u raspravi odbornici Momčilo Leković i Dragan Vojvodić iznijeli par sugestija i prijedloga, dok je amandman odbornika Vojvodića da zahtjev za glasanje prozivkom može tražiti najmanje pet odbornika odbijen. Na kraju je, poslije kraće rasprave, Poslovnik usvojen sa 29 glasova “za” i pet “uzdržanih”, dok niko nije glasao “protiv”.
 
Uvodno obrazloženje druge tačke dnevnog reda – Prijedlog Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2019. godinu – dala je Sanja Mitrović, vd Sekretara za ekonomiju i finansije, koja je kazala da je budžet razvojni i održiv.
 
Ona je upoznala odbornike sa tekućim budžetom. “Izrada Budžeta Opštine Bar za 2019. godinu zasnovana je na mjerama ekonomske politike Države Crne Gore i politike budžetske potrošnje, koja ima za cilj finansiranje budžetskih izdataka iz realnih izvora, ostvarivanje planirane budžetske ravnoteže primitaka i izdataka, te izvršavanje budžetskih obaveza koje se odnose na tekuću budžetsku potrošnju, kapitalne izdatke i otplatu duga. Planiranje Budžeta je izvršeno u skladu sa Smjernicama za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu izdate od Ministarstva finansija Vlade Crne Gore, zahtjeva potrošačkih jedinica i realne procjene budžetskih prihoda”, kazala je Mitrović i dodala: “Ukupni primici Budžeta Opštine Bar za 2019. godinu utvrđeni su u iznosu od 21.000.000€. Struktura ukupnih primitaka za 2019. godinu je sljedeća: sopstveni prihodi 78,91%, ustupljeni prihodi 16,33%, sredstva prenesena iz prethodne godine 4,76%. Sopstveni prihodi planirani su u iznosu od 16.570.000€ i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa 78,91%. Lokalni porezi planirani su u iznosu od 7.900.000€, što čini 37,62% ukupnih budžetskih prihoda. Porez na nepokretnosti planiran je u iznosu od 6.800.000€ i učestvuje sa 86,08% u ukupnim lokalnim porezima, a 32,38% u ukupnim prihodima budžeta. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 1.100.000€ i u ukupnim lokalnim porezima učestvuje sa 13,92%. Prihodi od taksa planirani su u iznosu od 550.000€ i čine 2,62% ukupnih budžetskih prihoda, od čega: Lokalne administrativne takse planirane su u iznosu od 80.000€ ili 14,55% od ukupnih taksi. Lokalne komunalne takse 200.000€ i čine 36,36% ukupnih taksi. Turistička taksa planirana je u iznosu od 270.000€, a njeno učešće u strukturi ukupnih taksi iznosi 49,09%. Prihodi po osnovu naknada planirani su u iznosu od 5.770.000€ i čine 27,48% ukupnih budžetskih prihoda. Struktura ovih prihoda je: naknada za komunalno opremanje grañevinskog zemljišta – privremeni objekti 100.000€ ili 1,73%, naknada za komunalno opremanje grañevinskog zemljišta – komunalije 4.000.000€ ili 69,33%, naknada od legalizacije i drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom 1.000.000€ ili 17,33%, posebna naknada na investicije 120.000€ ili 2,08%, naknada za zakup grañevinskog zemljišta 300.000€ ili 5,20%, ostale naknade za puteve 250.000€ ili 4,33%. Ostali prihodi planirani su u iznosu od 550.000€, što predstavlja 2,62% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje nepokretnosti planirani su u iznosu od 1.800.000€, što predstavlja 8,57% ukupnih budžetskih prihoda”.

Po njenim riječima, “ustupljeni prihodi planirani su u iznosu od 3.430.000€ i u strukturi ukupnih budžetskih prihoda učestvuju sa 16,33%. Porez na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 1.200.000€ i u strukturi ukupnih prihoda učestvuje sa 5,71%, dok u strukturi ustupljenih prihoda učestvuje sa 34,99%. Porez na dohodak fizičkih lica je ustupljeni prihod, a opštini pripada 12% prihoda ostvarenih na njenoj teritoriji. Porez na promet nepokretnosti planiran je u iznosu od 1.600.000€, odnosno 7,62% od ukupnih prihoda ili 46,65% od ustupljenih prihoda. Prihodi po osnovu koncesionih i drugih naknada planirani su u iznosu od 480.000€, što predstavlja 2,29% ukupnih prihoda ili 13,99% ustupljenih budžetskih prihoda. Sredstva prenesena iz prethodne godine planirana su u iznosu od 1.000.000€ i predstavljaju 4,76% ukupnih budžetskih prihoda. Dakle, ukupni budžetski prihodi planirani za 2019. godinu, u iznosu od 21.000.000€, raspoređeni su na: tekuću budžetsku potrošnju 9.888.080€,  otplatu duga 3.791.920€ i kapitalni budžet 7.320.000€. Sredstva za kulturu planirana su na 420.000€, a za sport na 450.000€, dok  je za transfere nevladinim organizacijama planirano 68.400€”, kazala je Mitrović.

O kapitalnom dijelu budžeta govorio je Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za imovinu i zastupanje.

Kapitalni budžet za 2019. godinu urađen je na osnovu procjene ostvarivanja kapitalnih primitaka po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, naknade za privremene objekte, posebne naknade na investicije, naknade od legalizacije i naknade od prodaje građevinskog zemljišta i izdataka predviđenih za izgradnju infrastrukture, građevinskih objekata, uređenja zemljišta, nabavku opreme i investicionog održavanja.

“Kapitalni budžet Opštine Bar za 2019. godinu planiran je na iznos od 7.320.000€”, rekao je Dabanović i dodao: “Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta po osnovu privremenih objekata planirana je na iznos od 400.000€ i čini 5,46% ukupno planiranih primitaka kapitalnog budžeta za 2019. godinu. Ova stavka na strani prihoda planirana je na osnovu ovih primitaka u prethodnim godinama i planiranog ostvarenja u narednoj godini na osnovu Programa privremenih objekata koji donosi SO Bar”, kazao je Dabanović.
“Naknada za komunalno opremanje grañevinskog zemljišta-komunalije planirana je na iznos od 4.000.000€ i učestvuje sa 54,65% u ukupnim planiranim primicima kapitalnog budžeta. Naknada od legalizacije i drugih izvora prihoda u skladu sa zakonom planirana je na iznos od 1.000.000€ i čini 13,66% ukupno planiranih kapitalnih primitaka za 2019. godinu. Naknada za legalizaciju se plaća za sve izgrañene bespravne objekte na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Planirana sredstva od ove naknade, shodno zakonskim propisima iz oblasti planiranja prostora i izgradnji objekata, koristiće se za finansiranje obavljanja djelatnosti komunalnog opremanja građevinskog zemljišta. Prihod od posebne naknade na investicije planiran je na iznos od 120.000€ i čini 1,64% ukupno planiranih primitaka. Posebna naknada na investicije plaća se prilikom izgradnje ili rekonstrukcije objekata na teritoriji opština Crnogorskog primorja, kao i za legalizaciju bespravnih objekata”, rekao je Dabanović.
 
Po njemu, “prihod od prodaje nepokretnosti planiran je na iznos od 1.800.000€ i učestvuje sa 24,59% i planiran je na osnovu iskazanog interesovanja investitora za kompletiranje urbanističkih parcela, kao i za kupovinu urbanizovanih parcela, a sve u cilju privođenja prostora namjeni u skladu sa planskim dokumentima. Iskazano je interesovanje za kupovinu parcela u zahvatu Topolica-Bjeliši, Topolica IV, Sutomore, Pečurice, Šušanj”.
 
“Izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani su u iznosu od 4.400.000€ i učestvuju sa 60,11% u ukupnim planiranim kapitalnim izdacima za 2019. godinu. Planirani izdaci za izgradnju puteva iznose 2.000.000€, za rasvjetu i elektrosnadbijevanje 150.000€, za vodosnadbijevanje 930.000€, za kanalizaciju 620.000€, za otkup zemljišta 700.000€, za građevinske objekte 580.000€… Izdaci za uređenje zemljišta planirani su u iznosu od 1.070.000€ i učestvuju u ukupnim izdacima sa 14,62%. Izdaci za opremu predviđeni su na iznos od 400.000€, a izdaci za investiciono održavanje 870.000€. Bliže odrednice planiranih investicija donijeće se Planom javnih nabavki za 2019. godinu, koji će biti urađen na osnovu usvojenog budžeta”, rekao je Dabanović.
 
Potom je uslijedila rasprava o Budžetu. Odbornik Dragan Tufegdžić kazao je da njemu ovogodišnji budžet izgledao kao “već viđeno”, da “ne vidi razliku u odnosu na prethodne godine”, te da mu ovo liči kao formalno odrađivanje iz godine u godinu i stajanje u mjestu.  “Građani Bara nemaju razvojni budžet, novih radnih mjesta, a svakako smo imali šansu poslije Maljevika, ali nije urađeno ono što je obećano”, kazao je Tufegdžić.

Odbornici Božidar Janković i dr Vesna Đokvučić smatrali su da je Budžet dobro urađen, što potvrđuje preporuka Ministarstva finansija. Svakako da raduje, kako su kazali, formiranje novog Sekretarijata za mlade i sport. Zadovljni su što će, kako su apostorfirali, roditelji novorođenih beba umjesto sadašnjih 30, dobijati po 100 eura jednokratne pomoći.

Milena ĐonovićJovan PopovićAleksandar Markolović (predsjednik Odbora za finansije), Asim AndrićMiloš Fuštić i Ammar Borančić su takođe podržali Budžet za narednu godinu, kazavši da je realno planiran, dok je Momčilo Leković imao niz zamjerki. Goran Simić je rekao da je ovo definitivno veći, ali i razvojni budžet i posebno pohvalio izdvajanja za sport. On je dao niz prijedloga kako bi se unaprijedio sport u Baru, sa akcentom da se, kao nekada, oformi Sportsko društvo “Mornar” i da se potom reaguje sredstvima prema klubovima. U prijepodnevnom dijelu zasijedanja u raspravi su još učestvovali MilošŠušterOmerVukićDraganVojvodić i SavoPavlović.

Budžet Opštine Bar za 2019. godinu je usvojen sa 25 „za“, pet  „protiv“ i dva „uzdržana“ glasa.