SAOPŠTENJE DEMOKRATA SA PRESSA – Iz sječe čempresa u Baru stoji intersno udruživanje funkcionera DPS-a

Demokratska Crna Gora održala je press konferenciju na kojoj su odbornici Demokrata u Skupštini opštine Bar, Dragan Tufegdžić i Momčilo Leković, predstavili dokumente i dokaze kojima se otkriva interesno udruživanje funkcionera DPS-a i prava pozadina sječe čempresa u Baru, odnosno gradnje vrtića u dvorištu gimnazije.

Odbornik Tufegdžić je podsjetio da su krajem 2016. godine na 14. sjednici Skupštine opštine Bar, glasovima 13 odbornika DPS-a, 3 SD-a i 1 glasom tadašnjeg predsjednika SO Bar, Radomira Novakovića Cakan, usvojene izmjene i dopune DUP-a TOPOLICA III. Time se na prostoru pomenutog DUP-a vrše promjene namjene urbanističkih parcela, odnosno sprovodi brisanje vrtića i osnovne škole koji su ranijim planom bili predviđeni za gradnju.

Kako je istakao Tufegdžić, brisanje je izvršeno uprkos činjenici da je već tada postojao očigledan problem prebukiranosti vrtića na teritoriji barske opštine, te da je potreba ovih ustanova već tada bila itekako izražena.

“Pretragom dostupnih dokumenata, rješenja i zahtjeva za davanje urbanističko-tehničkih uslova, kao i predloga za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, odnosno zaključka sa sjednice Vlade, uviđamo da je investitor kojem je brisanje obrazovnih ustanova iz DUP-a Topolica III najviše odgovaralo u stvari firma „SOHO gradnja“, čiji je vlasnik građevinski investitor Rade Vujačić. On je na proteklim lokalnim izborima u Baru bio 12. na odborničkoj listi DPS-a, dok je prema medijskim navodima njegova porodica u kumovskim vezama sa savjetnikom predsjednika Crne Gore, Milanom Roćenom. Za Vujačića i njegovu familiju vezane su brojne kontraverze, od kojih je i ona kada je bez for­mal­nog ugo­vo­ra o re­kla­mi­ra­nju, na fa­sa­du njihove zgra­de u Ba­ru po­sta­vljen pro­mo­tiv­ni bil­bord DPS-a za par­la­men­tar­ne iz­bo­re 16. ok­to­bra. 2016. godine. Pri­tom, javna je tajna da se ne­for­mal­ni par­tij­ski štab DPS-a na­la­zi upravo u ka­feu So­ho, ko­ji je u vlasništvu Vujačića”, naveo je Tufegdžić.

On je na konferenciji za medije saopštio da je „SOHO gradnja“ u proteklih nekoliko mjeseci na adresu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Bar uputila više zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za preko 50 katastarskih parcela novog DUP-a Topolica III.

“Primjera radi, samo jedan zahtjev podrazumjeva površinu od preko 50 hiljada m2. Neke od tih parcela, kao npr. parcela broj 4957/1, direktno se poklapaju ili se nalaze u neposrednoj blizini lokacija koje su DUP-om iz 2009. godine na tom području predviđale izgradnju vrtića i osnovne škole. Sada se na tom mjestu predviđa, a istovremeno i traži dozvola za gradnju objekata široke namjene, prije svega ekskluzivnih hotela i objekata sa sportskim sadržajima, ali bez planiranja i jedne jedine obrazovne ustanove”, kazao je Tufegdžić.

Odbornik Leković je istakao da je Ministarstvo finansija krajem 2018. godine podnijelo predlog Vladi Crne Gore radi davanja saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore tj. nekoliko katastarskih parcela na UP2  DUP-a Topolica III, između ostalog i  katastarske parcele broj 4957/6, površine 4.162 m2, upisane u list nepokretnosti broj 152, KO Novi Bar, i to radi „izgradnje ekskluzivnog objekta za razvoj turizma, u konkretnom slučaju hotela kategorije sa 5 zvjezdica“.

Leković dalje ističe da je, prethodno, u istom dokumentu Ministarstvo finansija obavjestilo Vladu da im se 03.09.2018. godine zahtjevom za kupovinom gore pomenutih  nepokretnosti obratilo privredno društvo „Soho gradnja“ d.o.o, odnosno firma pomenutog odborničkog kandidata DPS-a, Rada Vujačića.

On je objasnio da je Komisija za procjenu vrijednosti zemljišta dostavila svoj Izvještaj Ministarstvu, te da je vrijednost predmetnih nepokretnosti procijenjena na iznos od samo 92 eura po m2, odnosno da ukupna procijenjena vrijednost traženih 4.549 m2 iznosi 418.508,00 eura.

“Nevjerovatno je da komisija nije mogla da procijeni vrijednost ovog zemljišta čak ni u iznosu od 305,87eura po m2, koliko je 2 godine ranije procijenjena vrijednost zemljišta, i to po prigovoru investitora, takođe Vujačića, na jednoj manje atraktivnoj lokaciji. Radi o parcelama koje su na samoj pjeni od mora, odnosno prostoru koji će budućem vlasniku stvarati ekstraprofit. Samim tim, svaka prodaja ispod 400 eura po m2 može se smatrati poklonom, a ne prodajom, s obzirom na vrijednost predmetne lokacije”, saopštio je Leković.

Leković, takođe, ističe da je Vlada Crne Gore na sjednici od 4. oktobra 2018. godine, u skladu sa podnijetim predlogom, utvrdila nekoliko zaključaka, od kojih je prvi davanje saglasnosti za prodaju pomenutih nepokretnosti u svojini Crne Gore, a da je nakon toga ovlastila Ministarstvo da sprovede postupak prodaje nepokretnosti, pri čemu će procijenjena vrijednost (92 eura po m2) biti početna cijena.

Kako je istakao odbornik Demokrata, iz raspoložive dokumentacije ne može se utvrditi da li je, po kojoj cijeni i kada ministar Darko Radunović zaključio ugovor sa najpovoljnim ponuđačem, nakon čega je zatražio od Vlade da javno prikaže pomenuti ugovor, kako bi se javnost upoznala sa cijenom po kojoj je ovo atraktivno zemljište prodato.

“Očigledno je da je ista vlast sa državnog i lokalnog nivoa skovala plan koji je realizovan krajem 2016. godine, a kojim su odbornici izglasavanjem u lokalnom parlamentu, investitorima očistili prostor od njima nepotrebnih osnovnih škola i vrtića, čime su obezbijedili nesmetano investiranje, nikom drugom, do DPS investitorima, i to uz pomoć Vlade, narodski rečeno, za male pare”, naveo je Leković.

Na kraju, Leković poručuje “da će na predmetnim lokacijama funkcioneri DPS-a najvjerovatnije graditi hotele, i to, po svemu sudeći, ispod svake realne i tržišne cijene, dok će najmlađi građani Bara i dalje biti samo „kolateralna“ šteta, sada već  čuvenog „državnog“ projekta i „interesa“ Vlade Crne Gore, ministarstava finansija, Opštine Bar i,  kako se uostalom iz dokumenata jasno zaključuje, “SOHO gradnje”, kao glavnog i jedinog investitora na DUP-u Topolica III”.