Oglas za posao: Pripravnik/ca u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu

OPIS POSLA

Datum oglasa: 26/04/2021
Poslodavac: OPŠTINA BAR
Adresa: Bulevar Revolucije br. 1
Naziv radnog mjesta: Pripravnik/ca u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Bar
Dužina zaposlenja: Pripravnik
Rok trajanje: 2 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Rok prijave: 15

Napomena:

Pripravnik u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, 1 izvršilac, na određeno vrijeme od 12 mjeseci Uslovi: – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu 240 kredita CSPK-a, društveni smjer – bez radnog iskustva Uslovi: – VI nivo kvalifikacije obrazovanja u obimu 180 kredita CSPK-a, društveni smjer – bez radnog iskustva Svi kandidati, pored posebnih uslova propisanih za pojedina radna mjesta, moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane u članu 34 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore”, br. 2/18, 34/19 i 08/21) koji glasi da u državnom organu može da zasnuje radni odnos lice koje:

• je crnogorski državljanin,

• ima navršenih 18 godina života, •je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, dostavlja starješini državnog organa, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja te odluke) •ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja,

•nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu (uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti).

Potrebna dokumentacija:
•Prijava na javni oglas
•Curriculim Vitae (CV)
•fotokopija biometrijske lične karte
•diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
•dokaz da se kandidat nije stručno osposobio za samostalno vršenje poslova u navedenom nivou kvalifikacije obrazovanja, odnosno da nije obavio pripravnički staž (potvrda Zavoda za zapošljavanje).

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, preko arhive ili preporučenom poštom, na adresu: Opština Bar – Sekretarijat za lokalnu samoupravu Bulevar revolucije br. 1, Bar sa naznakom “Prijava na Javni oglas”.

Naziv zanimanja: VSS društvenog smjera
Broj prijave: 200102100268
Broj izvršilaca: 1

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
085/ 311-611